Original Art Comic

Z6073w Tsutsumi Susumu Manga Original Comic Art Cover Splash Title Signed Page

Z6073w Tsutsumi Susumu Manga Original Comic Art Cover Splash Title Signed Page

Z6073w Tsutsumi Susumu Manga Original Comic Art Cover Splash Title Signed Page   Z6073w Tsutsumi Susumu Manga Original Comic Art Cover Splash Title Signed Page
Magazine: episode White Garden Secret Sigb Shiro No Hanazono Himitsu no aizu Date 1998 Artist: Tsutsumi Susumu Series: na Size 25 x 36 cm. Episode White Garden Secret Sigb Shiro No Hanazono Himitsu no aizu. Artist: Tsutsumi Susumu Signed on bottom.

Size 25 x 36 cm.


Z6073w Tsutsumi Susumu Manga Original Comic Art Cover Splash Title Signed Page   Z6073w Tsutsumi Susumu Manga Original Comic Art Cover Splash Title Signed Page